CUAV PixHack 自驾仪 官方说明文档


目前 CUAV PixHack 飞控分为 2 个主版本:

  • PixHack V2/V3 全新全能型飞控

  • PixHack NANO 针对小型无人机开发的飞控

pixhack v3

results matching ""

    No results matching ""